Καλώς ήρθατε στο ikinitostore. Εγγραφείτε στο newsletter και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας!!!
Καλώς ήρθατε στο ikinitostore. Εγγραφείτε στο newsletter και επωφεληθείτε από τις προσφορές μας!!!

Εγγύηση προϊόντων

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν:
• Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (serial number).
• Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
• Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολή της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
• Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
• Η βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από μεταφορά χωρίς την κατάλληλη συσκευασία.
• Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση, συμπίεση (ή παραβίαση της συσκευής, όπως εκδορές, στραβές βίδες,κομμένα καλώδια, κλπ).
• Γίνεται χρήση άλλου φορτιστή εκτός του εγκεκριμένου.
• Πραγματοποιηθεί εγκατάσταση υλικών, εξοπλισμού ή επισκευή που έγινε από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την επιχείρηση iKinito.


Η εγγύηση δεν καλύπτει:
• Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, κεραυνό, νερό, φωτιά, έκθεση στον ήλιο.
• Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχών προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
• Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό, υγρά, διαύρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
• Περιοδική συντήρηση, επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
• Βλάβη της μπαταρίας και περαιτέρω ζημιάς που προκλήθηκε απο την εν λόγω βλάβη.
• Ελαττώματα ή βλάβες από μη ορθή χρήση του προϊόντος.
• Βλάβη της θύρας φόρτισης.
• Βλάβη ηχείου από παραμορφωμένο ήχο ή από αύξηση έντασης ήχου μέσω άλλης συνδεδεμένης πηγής αναπαραγωγής ήχου (τηλεόραση, κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, tablet, μίκτης ήχου κλπ).


Λοιποί Όροι:
H
επιχείρηση iKinito σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξαιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω τηλεφώνου. Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
Η εγγύηση D.O.A.(Dead on Arrival - αναφέρεται στην περίπτωση που η συσκευή ποτέ δεν τέθηκε σε λειτουργία λόγω εργοστασιακού ελαττώματος) -D.A.P. (Dead After Purchase - αναφέρεται στην περίπτωση που η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί λόγω κάποιου προβλήματος που παρουσίασε μόνη της) παρέχεται για τις πρώτες 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του
προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Το προϊόν πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη στην
επιχείρηση iKinito εντός 7 ημερών από την  ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία του και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.
• Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, συμπίεση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να καλυφθείτε από την εγγύηση D.O.A. –D.A.P. είναι:
• Αποστέλλετε το προϊόν στο κατάστημά μας και εφόσον διαπιστωθεί από το τμήμα service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε  αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.


ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η εγγύηση στα ανταλλακτικά ισχύει όταν τα προϊόντα είναι στην κατάσταση στην οποία αγοραστήκαν.

Ανταλλακτικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά (σπάσιμο-γρατζούνισμα-σημάδια υγρασίας-σημάδια πτώσης-κομμένη καλωδιοταινία κλπ.) ή έχουν αφαιρεθεί οι προστατευτικές ζελατίνες, δεν καλύπτονται από εγγύηση. Εξαιρούνται τα ανταλλακτικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί από το τεχνικό μας τμήμα,
Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη ή τιμολόγιο που αποδεικνύουν την αγορά-παροχή. Η κάλυψη από την εγγύηση γίνεται μετά από τεχνικό έλεγχο σχετικά με την καλή χρήση της συσκευής που τοποθετήθηκαν τα ανταλλακτικά.

Μπαταρίες που έχουν υποστεί φθορά κατά την τοποθέτηση τους δεν καλύπτονται από την εγγύηση.


Alpha e-Commerce